وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل ارث در شیراز

09225192408 

کسانی که به موجب نسب یعنی پیوند خونی ارث می‌برند. این افراد با توجه به درجه نزدیکی شان نسبت به متوفی در سه طبقه قرار می گیرند:

طبقات ارث در شیراز:

طبقه اول شامل پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد ،طبقه دوم شامل اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها و طبقه سوم شامل عمه ،عمو ،خاله، دایی و اولاد آنها می شود.

طبقه اول ارث:

منظور از طبقه اول ارث فرزندان، نوه ها پدر و مادر .

میزان سهم الارث پدر و مادر:

همانطور که می دانیم از آنجا که پدر و مادر در طبقه اول ارث قرار دارند در صورت فوت متوفی در هر صورت سهمی از ارث به جای مانده از او به میزان سهم الارث در صورت وجود اشخاص دیگر که در طبقه اول و در کنار او قرار دارند متفاوت می‌باشد.

تمام ارث برای ابوین در شیراز:

اگر برای متوفی فرزند یا نوه از هر درجه که باشد وجود نداشته باشد هر یک از ابوین در صورت انفرادی تمام ارث را می برد.

سهم پدر و مادر میت در شیراز:

اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم ارث می برد.

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه باشد موجود نباشد اگر پدر و مادر میت هردو زنده باشند ولی مادر حاجب شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم الارث مادر را کمتر می‌کند داشته باشد ،یک ششم از ترکه متعلق به مادر است و بقیه مال پدر می باشد .

حاجبان مادر در این فرض که با وجود آنها مادر از بردن بیش از یک ششم ترکه محروم می شود، موارد ذیل را شامل می شود ،اما لازم به ذکر است که این حاجبان چون در طبقات بعدی هستند به دلیل وجود مادر و پدر ارثی نمی برند .

نکته مهم در رابطه با حاجب :

اینکه حاجب به کسی گفته می‌شود که با وجود او در یک طبقه ،طبقه بعد  ارث نمی برد .

شروط سدس مادر:

در صورت وجود چهار شرط میزان سهم الارث مادر سدس ترکه خواهد بود و مابقی آن چه می ماند سهم الارث پدر را تشکیل می دهد .

اول اینکه لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند. دوم اینکه پدر آنها زنده باشد .سوم اینکه از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل. چهارم وارث یا خویشاوندان ابوینی یا ابی تنها باشند.

هرگاه متوفی فرزند یا نوه داشته باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند. مگر در صورتی که پدر و مادر متوفی هر دو موجود باشند با یک دختر که فرض پدر و مادر یک سوم ترکه خواهد بود و فرزند دختر نصف خواهد بود و در صورت تقسیم ترکه چیزی اضافه خواهد ماند مابقی بین‌شان به نسبت فرض شان تقسیم می شود. مگر اینکه مادر حاجب که خواهر و برادر متوفی هستند لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر که از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل و ابوینی یا ابی تنها باشند و پدر آنها زنده باشد، داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ارث نمی‌برد.

هر گاه متوفی فرزند یا نوه داشته باشد در این صورت هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین موجود باشد با چند دختر، فرض تمام دخترها یک سوم خواهد بود که به صورت مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک ششم و مابقی بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب که خواهر و برادر متوفی هستند (لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر که از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل و ابوینی یا ابی تنها باشد و پدر آن ها زنده باشد داشته باشد  که در این صورت مادر از باقی چیزی به ارث نمی برد.

 سهم الارث فرزندان در شیراز:

اگر فرزند متوفی دختر باشد ،اگر دختر فرزند منحصر باشد همراه پدر و مادر متوفی نصف ترکه را به ارث خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر یا مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود اگر متوفی دو دختر یا بیش از دو دختر داشته باشد و فرزند پسری نداشته باشد دختران دوسوم ترکه را به ارث می برند و مابقی با توجه به میزان سهم الارث هر یک در آن طبقه بین خودشان تقسیم می‌شود. اگر وراث متوفی فقط دختر یا دختر آن باشد بدون وجود وراثی در طبقه اول مثل پدر و مادر ،تمام ترکه به دختر یا دختران می‌رسد .

اگر فرزند متوفی پسر باشد، چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به همراه پدر متوفی چون همگی در طبقه اول قرار دارند ارث می‌برند به این صورت که سهم ارث پدر و مادر متوفی یک‌سوم ترکه خواهد بود و مابقی به قرابت به فرزند یا فرزندان پسر می‌رسد که به صورت مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند. چنانچه وراث متوفی در طبقه یک فقط پسر یا پسران او باشند و در طبقه اول وارث دیگری وجود نداشته باشد تمام ترکه به پسر یا پسران می‌رسد. درصورتی که متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر به همراه پدر و مادر در طبقه اول داشته باشد سهم الارث پدر و مادر به دلیل وجود فرزند یک سوم ترکه خواهد بود و مابقی بین فرزندان دختر و پسر متوفی تقسیم می شود به این صورت که فرزندان پسر وی دو برابر فرزندان دختر ارث خواهند برد.

 نحوه ارث بردن پدربزرگ و مادربزرگ در شیراز:

اگر  پدربزرگ و مادربزرگ تنها وارث متوفی باشند تمام ترکه را به ارث می برند .اگر  پدربزرگ ها و مادربزرگ ها متعدد باشند در صورتی که پدری باشند ذکور دو برابر اناث ارث می برند و اگر همه مادری باشند بین آنها مساوی تقسیم می گردد اگر جد یا جده امی( پدری) و جد یا جده امی( مادری) با هم باشند یک سوم ترکه به جد( پدربزرگ )یا جده (مادربزرگ) مادری می رسد و در صورت تعداد اجداد امی آنها یک سوم ببن شان به صورت مساوی تقسیم می شود و دوسوم دیگر به جد یا جده ابی می‌رسد و در صورت تعدد حصه ذکور منظور آقایان دو برابر حصه اناث منظور خانم ها خواهد بود.

هر گاه میت اجداد و کلاله (خواهر و برادر )با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراث می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه آقایان دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراث می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود به السویه تقسیم می نمایند. اما اگر خویش مادری فقط یک برادر یا خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

نحوه ارث بردن خواهر و برادر متوفی:

اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی حصه ارث آنها را می‌برند لازم به ذکر است اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه ای  را از ارث محروم نمی کنند. اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند ترکه بین آنها به سویه تقسیم می‌شود .

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه آقایان دو برابر خانم ها خواهد بود اگر وراث میت چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

نحوه ارث بردن فرزندان خواهر و برادر:

اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاً اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه به حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه او به میت می‌رسد.

مفهوم ارث در شیراز:

به کلیه اموال، عناوین ،بدهی ها حقوق و وظایف شخص پس از مرگش ارث گفته می‌شود ،که به شخص دیگری منتقل می‌گردد .

ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته است مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت است و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده است.

 سهم الارث ورثه و کسانی که ارث می برند:

بعد از این که فردی فوت می‌کند رابطه اش با اموالش قطع می‌شود و به طور قهری و غیر ارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می‌گیرد و به ارث می‌رسد ورثه و کسانی که ارث می برند به خویشاوندانی گفته می‌شود که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع می‌شوند و تا دورترین درجات خویشاوندی مثل عمه ها ،عمو ها و دایی ها  و خاله‌ها و فرزندان آنها و فرزندان، فرزندان آن پیش می‌رود. نکته مهم اینکه وجود هر درجه از خویشاوندان، خویشاوندان بعد را از ارث محروم می‌کند و به تعبیر و اصطلاح حقوقی حاجب گفته می‌شود .

به طور مثال در صورت وجود فرزند برای متوفی خواهرها و برادرها ارث نمی‌برند و در صورت وجود پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ ارث نمی‌برند و همینطور الی آخر .

طبقات ارث در شیراز:

درجه ارث، سهم ورثه از ماترک:

افرادی که با متوفی قرابت نسبی مانند فرزند یا قرابت سببی مانند زوج یا زوجه دارند با توجه به درجه و قرابت و نزدیکی در طبقات مختلف قرار می‌گیرند که با توجه به طبقه و جایگاهشان میزان سهم الارث هر یک متفاوت خواهد بود.

سهم الارث نوه در شیراز:

مسلم است که نوه در طبقه اول ارث قرار دارد ولی حضور وی در طبقه اول ارث او را به صورت قطعی ارث بر نمی‌کند بلکه در صورتی ارث می‌برد که متوفی فرزندی نداشته باشد. در این صورت نوه قائم مقام اولاد می شود و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد. فرزند پسر یعنی فرزندان پسر متوفی دو برابر فرزندان دختر متوفی ارث می‌برند حتی اگر اولاد، اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث خواهد برد اما در میان خودشان وقتی به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث ببرند، پسران قائم‌مقام دو برابر دختران قائم‌مقام ارث می‌برند.

 طبقه دوم ارث در شیراز:

افراد این طبقه عبارتند از خواهرها و برادرها و فرزندان آنها همچنین پدربزرگ و مادربزرگ تمام افرادی که در طبقه دوم قرار می گیرند در صورت ارث می‌برند که برای متوفی در طبقه اول وارثی وجود نداشته باشد زیرا در صورت وجود افرادی در طبقه اول، ترکه بین آنها تقسیم شده و دیگر نوبت به افراد طبقه دوم نخواهد رسید.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.