وکیل تخریب در شیراز

وب سایت حقوقی وکیل در شیراز

معرفی وکیل تخریب در شیراز

09225192408

معنایی که از واژه تخریب استنباط می شود ویران کردن، خراب کردن یا ویرانی است .

تخریب در علم حقوق:

کاربرد واژه تخریب در علم حقوق نیز به معنی خراب کردن است.

تعریف تخریب:

در واقع می توان گفت تخریب عبارت از ایراد خسارت عمدی به صورت کلی و جزئی نسبت به مال یا شیء متعلق به دیگری که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد .

ملاک تعیین میزان تخریب:

ضمن اینکه برای میزان خرابی که بتوان خرابی ایجاد شده را از مصادیق تخریب دانست باید به عرف مراجعه شود.

شرط پذیرفتن تخریب :

مسلماً برای این که عملی را تخریب بدانیم حتماً باید ضرری به وجود آمده باشد تا بتوان تخریب را جرم دانست.

ماهیت جرم تخریب:

جرم تخریب از جرایم علیه اموال می باشد اما چنانچه هدف از تخریب اقدام علیه نظام حکومت اسلامی و موارد اینچنینی باشد جز جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. جرم عمدی ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است تخریب نیز می‌توان جرم عمدی دانست زیرا مرتکب به صورت عمدی و فیزیکی در صدد لطمه زدن کلی و جزئی به مال غیر اقدام کرده است.

ولی ایراد ضرر به علت ترک فعل تخریب نمی باشد مثلاً اگر مستاجر برف روی بام ملک مستاجره را تمیز نکند و سبب شود که بام فرو ریزد مستاجر مرتکب تخریب نشده است. هرچند که ضامن ضرر وارده می باشد.

در جرم تخریب رفتار مرتکب باعث تعرض به مال غیر ورود ضرر می شود.

تخریب جرم مطلق:

جرم تخریب از جرایم عمدی و مطلق است و حصول قصد، نتیجه در آن ملاک نمی باشد .

مجازات تخریب :

اگر مال مورد تخریب متعلق به اشخاص خصوصی باشد جنبه خصوصی جرم ترجیح دارد و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب کیفری متهم یا اجرای حکم محکومیت مجرم متوقف می‌شود.

به آتش کشیدن اموال دیگران قطعاً از مصادیق تخریب است هر کس اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تخریب چه به صورت کلی انجام گیرد مثل اینکه کل مال از بین برود و غیرقابل استفاده شود چه تخریب جزئی باشد یعنی قسمتی از ما از بین رفته و قسمتی سالم باشد در هر دو صورت جرم تخریب محقق شده است.

مجازات :

بنابراین هر کس عمداً اشیاء متعلق به دیگری را چه منقول و چه غیرمنقول تخریب کند یا به هر نحو کلی یا جزئی تلف کند و یا از کار اندازد مجازات شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود .

نکته با اهمیت این است که( عمد) مرتکب برای احراز جرم تخریب لازم است.

گاهی تخریب ،خرابکاری در تاسیسات و امکانات مورد استفاده عموم انجام می پذیرد در واقع قصد مرتکب اخلال در روند زندگی معمولی افراد جامعه است که این عمل نیز مسلماً جرم و مستحق مجازات است .

مجازات تخریب در اموال عمومی:

هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عموم مردم مانند شبکه های آب و فاضلاب برق نفت‌،گاز ،پست و تلگراف و تلفن و مراکز مخابرات و رادیو تلویزیون و متعلقات مربوط به آن اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت را با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائم که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا راه‌ها و جاده‌ها نصب کرده است مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگری شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد مرتکب سه تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

بنابراین مجازات اخلال در زندگی مردم به واسطه خرابکاری و تخریب مجازات سنگین تر نسبت به تخریب اموال شخصی دارد در موارد فوق الذکر عمل مرتکب آن مقابله با حکومت اسلامی باشد از مصادیق محاربه بوده و به جرم وی در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود برای تحقق جرم تخریب قصد و ایراد ضرر لازم است.

با شنیدن واژه تخریب ابتدا از بین بردن یک مال غیر منقول مانند: ساختمان به ذهن متبادر می‌شود اما واژه تخریب گسترده تر از آن است از بین بردن اموال منقول و غیرمنقول یا حتی زراعت می تواند از مصادیق تخریب باشد. اما آنچه مسلم است اینکه تخریب اموال دیگران جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات و جبران ضرر زیان وارده است .

دلیل تخریب اموال دیگران عوامل گوناگونی است مانند دشمنی یا حس انتقام جویی در اکثر مواقع متضرر تخریب یک یا چند شخص معین است اما اگر تخریب قصد ضربه زدن به نظام باشد مثل تخریب حین اغتشاش مرتکبان ضررهای هنگفتی به اموال عمومی وارد می آورند.

ادله اثبات:

جرم تخریب به طرق گوناگون قابل اثبات است از آن جمله: شهادت شهود، اقرار متهم ،علم قاضی به کمک گزارش مراجع انتظامی تحقیقات محلی و …

 مرجع رسیدگی به جرم تخریب:

بر اساس قانون مجازات اسلامی دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است ،اگر شخصی که ساکن شیراز است در مسافرت به تهران خودرویش تخریب شود دادسرا و دادگاه تهران صالح به رسیدگی است .

اگر سهل انگاری و عدم انجام وظیفه توسط شخص موجب بروز حادثه و تخریب مال شود نمی‌توان شخص سهل انگاری و مخرب و عمل انجام شده را تخریب دانست.

تخریب توسط صغیر یا دیوانه:

چنانچه طفل صغیر منظور کسی است که به سن بلوغ نرسیده است یا دیوانه عامل تخریب باشد نمی‌توان علیه این اشخاص شکایت کیفری مطرح کرد زیرا به صراحت قانون صغیر یا دیوانه فاقد مسئولیت کیفری می باشند. و از آنجایی که هر ضرر باید جبران خسارت شود متضرر برای وصول خسارت وارده همزمان از طفل و سرپرست او یا سرپرست شخص دیوانه در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت می نماید. دادگاه با تعیین کارشناس و طبق نظریه اقدام به صدور رای خواهد نمود.

تخریب اموال عمومی: اموال دولتی به اموالی  گفته می‌شود که برای مصالح یا انتفاعات عمومی آماده است. استحکامات، خاکریزهای نظامی، کتابخانه های عمومی و هر آنچه جزء اموال منقول و غیرمنقول که در تصرف دولت است و قابل تملک خصوصی نیست و اموالی که موافق مصالح عمومی به نواحی شهری اختصاص یافته است .

مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب اموال عمومی و دولتی:

باید ابتدا شکایت در دادسرا و سپس دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی شود چون جرم عمومی است  ،دادستان هم شاکی خواهد بود و اگر شاکی خصوصی هم وجود داشته باشد پرونده هم شاکی خصوصی و هم شاکی عمومی دارد.

ابزار تخریب:

جرم تخریب می تواند با ابزار و اشیاء گوناگون صورت پذیرفته در صورتی که از جرم، تخریب حاصل شده باشد، می‌توان زمان شکایت کیفری تا قبل از ختم دادرسی برابر دادخواست مطالبه خسارت از همان مرجع درخواست نمود.رکن قانونی مهمترین رکن تخریب می باشد.

کسی نمی تواند اعمال حق را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و حیثیت، جان ،مال ،حقوق و مسکن اشخاص تحت حمایت اصل ۲۲ قانون اساسی قرار دارند .

مجازات تخریب اموال خصوصی:

هر کس از روی تعمد عمارت یا بنا یا کشتی و هواپیما یا کارخانه انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا جایی که برای سکونت در نظر گرفته شده است را جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی و اشیا مزارع و باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند مرتکب جرم تخریب شده و به دو سال تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. بر اساس مطالب فوق الذکر مشخص است که دامنه تخریب بسیار وسیع‌تر از صرف اموال منقول و غیرمنقول شخصی می باشد در واقع از بین بردن اموال منقول یا غیر منقول اشخاص حقیقی و حقوقی داخل در تعریف تخریب است چنانچه مرتکب تخریب به ویژه تخریب اموال عمومی قصدشان مقابله با حکومت اسلامی باشد دادگاه صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه انقلاب است و مجازات مرتکبین مجازات محارب یعنی اعدام می باشد.

لازم به توضیح است برای آنکه عمل مرتکب از مصادیق محارب قرار گیرد باید مقابله با حکومت اسلامی از رفتار مرتکب احراز شود .

اگر مرتکب شروع به جرم تخریب کند مجازات شروع به جرم شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

مالکیت:

از آنجایی که مالکیت افراد نسبت به اموال و دارایی شان امری قانونی و با اهمیت است باید محترم شمرده شود. دیگران حق ندارند به مالی که متعلق به اشخاص می‌باشد تعرض نمایند. حریق و آتش زدن نیز از مصادیق جرم تخریب می باشد و تخریب صرفاً از بین بردن مال دیگران با استفاده از ابزار و اشیاء نیست. فارغ از اینکه چه میزان به مال خسارت وارد شود جرم تخریب محقق شده است و عرف مشخص می‌کند چه میزان از بین رفتن می تواند تخریب باشد.

پاره  کردن دفاتر تجاری از نظر عرف تخریب شناخته می‌شود.

تا زمانی که ضرر وارد نشده است تخریب محقق نگشته است در کنار عمد و قصد، وارد شدن ضرر برای تحقق جرم تخریب لازم است.

برای تحقق جرم تخریب ابزار به کار گرفته شده تفاوتی نمی‌کند .

عامل مشدده:

استفاده از مواد منفجره ، از عوامل مشدده جرم تخریب می‌باشد.

اگر شخصی به واسطه اختلاف زراعت دیگری را با استفاده از سم از بین ببرد تخریب صورت پذیرفته است. هرچند زمین کشاورزی باقی باشد و فقط زراعت از بین رفته باشد.

در این مثال هر سه عامل موثر در تحقق جرم تخریب یعنی قصد و وارد آمدن ضرر و عمد هر سه با هم وجود دارد. اگر عمل مرتکب موجب ضرر و زیان و ایراد خسارت شود حتی مال دیگری از بین برود ولی مرتکب واقعاً عمدی نداشته باشد در این چنین مواردی نمی‌توان گفت تخریب صورت گرفته است. مثلاً :صافکار، خودرو جهت صاف کردن بدنه خودرو از شعله آتش استفاده کرده و به علت آغشته بودن خودرو به بنزین ،خودرو آتش می‌گیرد در این مثال اگر چه عمل مرتکب موجب آتش‌سوزی شده است اما چون  قصد مجرمانه تخریب نداشته است ،پس صاحب خودرو نمی‌تواند ادعا کند خودرو وی تخریب شده است .

چنانچه از جرم تخریب جامعه متضرر شود مانند تخریب اموال عمومی جنبه عمومی جرم ترجیح دارد و جرم غیر قابل گذشت است برای تحقق جرم تخریب باید خسارت فیزیکی به مال وارد شود و در صورت عدم وارد شدن، خسارت فیزیکی جرم‌تخریب محقق نشده است.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.