وکیل تقسیم ترکه در شیراز

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

وکیل تقسیم ترکه در شیراز
وکیل تقسیم ترکه در شیراز

پس از آن که افراد فوت می نمایند، دارایی هایی که از آن‌ها به جای می‌ماند، باید میان ورثه تقسیم شود. برای رسیدن به این منظور روندی باید طی شود که در این مقاله گروه حقوقی وکیل در شیراز، تلاش بر این است که به طور مفصل راجع به این موضوع توضیح داده شود.

با فوت یک شخص اموالی که از او باقی می‌ماند، مجهول المالک نمی‌باشد. بلکه به وراث او تعلق می گیرد و چنان چه میت به کسی بدهکار باشد، از محل آن اموال این حساب را باید تسویه کرد. هر آن چه باقی می‌ماند ترکه می باشد.

 تعریف ترکه

منظور از ترکه، دارایی مثبت و منفی می باشد که از متوفی به جای می ماند. ورثه نسبت به بخش مثبت دارایی ذی حق حساب می شوند. این دارایی شامل اموال عینی و منافع بستانکاری ها و هر حقوق مالی، متعلق به متوفی است. بدهی متوفی بر حقوق وراث اولویت دارد. اگر متوفی به هرشکلی بدهی داشته باشد، ابتدا باید این بدهی‌ها به طلبکاران پرداخت شود و آن چه باقی مانده بین وراث تقسیم می گردد.

بنابراین هر شکل تقسیمی که با حقوق طلبکاران در تضاد باشد، تبعات حقوقی داشته و نقل و انتقال ناشی از آن ارزش و اعتبار ندارد.  حتماً باید این اقدامات از سوی اشخاص خاصی انجام شود که مسلط به قوانین باشد. اگر متوفی نسبت به دیگری دیه دریافت کند، این دیه به شکل قهری به ورثه انتقال می یابد و باید آن را در دارایی ها و  اموال مثبت متوفی تلقی نمود. نکته قابل تذکر این است که بعد از فوت متوفی، همه دیون متوفی حال می شود در مورد ترکه ملکی میتوانید با وکیل ملکی در شیراز نیز مشاوره بگیرید و همچنین در مورد انحصار وراثت میتوانید با وکیل انحصار وراثت در شیراز صحبت کنید

 شیوه اجرایی تقسیم ترکه

وکیل حقوقی در شیراز در این باره توضیح میدهد:دادگاهی که در آخرین محل اقامتگاه متوفی قرار گرفته است، صالح به تقسیم ترکه می باشد و اگر وراث متوفی مشخص نباشد، دادگاه به منظور انجام امور راجع به ترکه، فردی را به عنوان مدیر ترکه مشخص می نماید.

 تصفیه ترکه

مقصود از تصفیه ی ترکه این است که پیش از تقسیم اموال میان وراث، ابتدا باید کلیه بدهکاری متوفی از محل ترکه پرداخت شود. به همین جهت کسی که در جایگاه مدیر تصفیه قرار می گیرد، ابتدا باید بدهی های میت را پرداخت کند. البته اگر متوفی و صیتی داشته باشد، آن وصیت با توجه به قانون در مورد ترکه اجرا می شود.

هر کدام از ورثه یا وصی متوفی قادر هستند، تصفیه ترکه را از دادگاه صالح درخواست کنند و بعد از آن، این اقدامات از سوی مدیر تصفیه و زیر نظر دادگاه انجام شود. چنان چه ورثه ترکه را قبول نکرده باشد، نسبت به دیون متوفی تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

اما اگر آن را قبول کرده باشد، باید ابتدا دیون متوفی را بپردازد. وقتی دیون متوفی تسویه شد و هزینه کفن و دفن و بقیه هزینه های ضروری، مانند حفظ و اداره ترکه پرداخت شد، بعد از آن  نوبت به مهر و موم ترکه می رسد.

 مهر و موم ترکه

بعد از پرداخت دیون متوفی، مرحله ی ‌دوم  مهر و موم ترکه می باشد. مهر و موم ترکه، با هدف حفظ و در  امنیت واقع شدن دارایی‌های متوفی  انجام می شود.  بنابراین برای آن که ترکه حیف و میل نشود و  از سوی هر فردی که ورثه ی متوفی به اشخاص ثالثی که احتمال دارد، دسترسی به آن اموال داشته باشد، حفظ و نگهداری شود، مهر و موم انجام می شود. تا وقتی که موعد تقسیم برسد. به این شکل از نگهداری و پیشگیری از حیف و میل ترکه ی متوفی، مهر و موم ترکه گفته می شود که با زدن موم گداخته شبیه به مهر های قدیمی یا قرار دادن لاک بر درب آن جایی که دارایی موجود است انجام می گردد.

تقاضای مهر و موم اموال از شخصی قبول می شود که نسبت به اموال متوفی دارای حق است. مثلا متوفی وصیت کرده باشد که برای شاگرد مغازه اش خانه‌ای در فلان جا قرار داده و آن خانه را به آن بدهید. در این حالت آن شاگرد قادر است، مهر و موم ترکه را از مرجع صالح بخواهد تا مالش از بین نرود یا در فرضی دیگر چنان چه متوفی برای اموالش وصی قرار داده باشد و شخصی را مامور این وصیت کرده باشد، او معمولا به منظور اجرای کامل وصیت قادر است ترکه را مهر و موم کند .

کسانی که قادرند درخواست مهر و موم ترکه را بدهند، همان‌ها هم می‌توانند رفع مهر و موم را تقاضا کنند.

  تحریر ترکه

وکیل تقسیم ترکه در شیراز در این باره توضیح میدهد:

مرحله ی بعد از رفع مهر و موم، تحریر ترکه  می باشد.  تحریر ترکه به این مفهوم است که تعیین شود متوفی چه اموالی را دارا بوده و چه بدهی هایی دارد. به  بیان شفاف تر دارایی‌ های مثبت و منفی متوفی معلوم می شود. تقاضای تحریر ترکه از سوی ورثه ی متوفی و از وصی و آن کس که مامور اجرای وصیت نامه متوقف می باشد، قبول می گردد و دادگاه صالح برای این تقاضا جلسه تعیین می کند.

لازم به ذکر است که وقت تعیین شده از سوی دادگاه نباید کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه باشد و این وقت در روزنامه رسمی آگهی می شود. تا این اطمینان خاطر ایجاد شود که همه از آن مطلع شدند و در ساعت روز و معینی که در روزنامه هم اعلام شده است، برای تحریر ترکه حاضر شود. البته اگر هر کدام از افراد ذینفع حاضرنشوند،  منعی برای تحریر ترکه نخواهد بود.

وکیل تقسیم ترکه در شیراز
وکیل تقسیم ترکه در شیراز

رسیدگی به وصیت نامه

مرحله ی بعد  وصیت نامه ی متوفی می باشد که دادگاه بعد از باز نمودن وصیت نامه، افرادی که وصیت به نفع آن ها  ایراد شده است یا به کسانی که در مورد آن ها به شکل مشخص وصیت شده است، مراتب را اطلاع رسانی می کند تا پس از عمل به اراده متوفی تقسیم ترکه را بین ورثه انجام دهد.

 تقسیم ترکه

تقسیم ترکه از سوی هر یک از ورثا، امکان‌پذیر است که تقاضای تقسیم از طرف به هر فردی غیر از ورثه هم قابل قبول می باشد. مانند وصی یا کسی که به نفع او وصیت شده است و نیز ولی یا قیم یا محجور اگر در میان وراث محجور حضور داشته باشند. محجور همان کسی است که توانایی درک تقسیم را نداشته باشد. مانند کودک یا دیوانه که برای او قیم تعیین می‌شود و نیز در مورد شخص غائب، اگر در میان ورثه باشد، برای احقاق حقوق او هم از سوی دادگاه و مرجع صالح  امین تعیین می گردد.ایا جنین ارث میبرد؟ اگر جنین سقط عمدی شود ارث آن چگونه است؟با وکیل سقط جنین در شیراز صحبت کنید

 شیوه تقسیم ترکه

تقاضای تقسیم ترکه به شکل کتبی انجام می شود که در فرم کتبی باید نام و مشخصات متقاضی متوفی ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید میان آن ها تقسیم گردد و سهام هرکدامشان نگارش شود. هر شیوه‌ای برای تقسیم ذکر شده باشد، باید به همان روش انجام شود. اگر میان ورثه توافق نباشد و یا کسی مخالف آن شیوه باشد تقسیم باید بر اساس قانون ارث و تحت نظر کارشناس انجام شود.

تقسیم به طور کلی به سه روش صورت می گیرد:

تقسیم به افراز ساده ترین روش است و در این شیوه همه اموال میان افراد ذینفع تقسیم می شود. مثلاً اگر خانه ای در یک شهر است و یک ویلا در شمال و قیمت هر دو یکسان باشد، خانه  به یک شخص و  ویلا به فرد دیگری داده می شود.

شیوه دوم تقسیم تقسیم به تعدیل است:

فرض کنید اگر مغازه در یک شهر و یک ماشین و زمین در شهر دیگر باشد که قیمت زمین و ماشین با مغازه برابری داشته باشد، در  این جا کسی که مغازه را برمی دارد حقی نسبت به ماشین و زمین نخواهد داشت.

شیوه سوم تقسیم به رد می باشد :

همواره اموال متوفی قیمت‌های یکسانی ندارند. مثلاً یک ملک یا زمین قیمتش بیشتر از ملک یا خانه دیگری باشد. در این حالت آن کس که خانه ای با ارزش تر را بر می‌دارد، باید مابه‌التفاوت آن را به کسی که زمین کم ارزش تر را بر می دارد، بپردازد تا تقسیم عادلانه صورت گیرد.

در سه روش  مذکورکارشناس اختیار دار تقسیم نمی باشد. بنابر این باید اول تقسیم به افراز صورت بگیرد. اگر قابل افراز بود، الزامی به تقسیم های بعدی نیست. یعنی این سه روش درطول هم واقع می شود.   در سه روش  مذکور،کارشناس اختیار دارهتقسیم نمی باشد بنابراین باید اول تقسیم به افراز صورت بگیرد. اگر قابل افراز بود، الزامی به تقسیم های بعدی نیست. یعنی این سه روش درطول هم واقع می شود.

نکته قابل توجه این که گاهی ممکن است اموال متوفی با هم برابر باشد. اما میان ورثه در تقسیم آن توافق صورت نگیرد. در این حالت باید قرعه کشی کرد. هر مالی که به اسم هر کس درآمد، دیگری حق اعتراض نخواهد داشت. پیش از تقسیم ترکه حتماً باید گواهی انحصار وراثت صادر شود که عموما زمان می‌برد. شروع تقسیم ترکه همواره باید پس از رفع اختلافات بین ورثه باشد.

چنان چه پس از رفع و حل و فصل اختلافات میان ورثه، بازهم مال متوفی قابلیت تقسیم را نداشته باشد، دادگاه امر به فروش مال مشاع صادر می نماید. در این حالت اموال متوفی به مزایده گذاشته می شود. بعد از آن که فروش رفتند، هزینه ی حاصله به صندوق دادگستری واریز می‌شود و سهم هر یک از ورثه پرداخت می گردد.

 دادگاه صالح به رسیدگی تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه در شیراز در این باره توضیح میدهد:

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، دادگاه صالح به رسیدگی دعوای تقسیم ترک است که در حوزه آخرین اقامت گاه متوفی قرار گرفته است. چنان چه متوفی در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاهی صالح به رسیدگی است که اموال متوفی در آن محل قرار گرفته باشد. حال فرض کنیم که متوفی در  اروپا زندگی می کرده است. اما اموال او در شهرهای مختلف ایران قرار دارد. یک خانه در کیش، یک ویلا در شمال و یک خانه در مشهد دارد. سوال اینجاست که دادگاه صالح رسیدگی کننده به مال غیرمنقول، برای تقسیم ترکه کجاست؟

در این جا باید در پاسخ به این سوال گفت که دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که نسبت به بقیه دادگاه ها زودتر اقدام کرده است. فرضا اگر برادر متوفی در کیش درخواست تقسیم ترکه را به دادگاه صالح طرح نموده است و خواهر متوفی در مشهد هم درخواست تقسیم ترکه را به مرجع قضایی صالح ارائه کند. برادر متوفی در دادگاه کیش اولویت به رسید گی دارد، چون در این مورد زودتر اقدام کرده است.

هر شخصی که فوت می کند اموالی که از او باقی می ماند، بعد از انحصار وراثت باید طی فرایندی میان ورثه او تقسیم می‌شود. افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه دارند عبارتند از:

-هر یک از ورثه متوفی.

-چنان چه متوفی وصی انتخاب کرده باشد وصی منتخب، حق درخواست تقسیم ترکه را خواهد داشت.

-اگر برای وراث محجور قیمی مشخص شده باشد، قیم این حق را خواهد داشت.

– اگر در بین وراث جنین باشد که ولی  و وصی نداشته باشد، به منظور اداره سهم الارث او، از طرف دادگاه امین معین می‌شود که این امین هم حق تقسیم ترکه را دارد.

موصی له همان کسی است که اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. او نیز محقق تقسیم‌ ترکه خواهد بود.

وکیل تقسیم ترکه در شیراز
وکیل تقسیم ترکه در شیراز

 مدارک لازم به منظور تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه در شیراز در این باره توضیح میدهد:

عبارتند از اخذ گواهی انحصار وراثت، مهر و موم ماترک ،تحریر ترکه، قبول یا رد ترکه، و درنهایت تقسیم ترکیه

بر اساس ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی،  در مورد دعاوی راجع به ترکه متوفی  دادگاه محلی صالح خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی بوده است و چنان چه آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد، رسیدگی به اداره تقسیم ترکه و صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت دادگاهی  است که در آخرین محل سکونت متوفی در ایران واقع شده است.

 نمونه دادخواست تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه در شیراز در این باره توضیح میدهد:

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱-گواهی انحصار وراثت شماره …… صادره از شعبه….. دادگاه عمومی ” نام شهرستان “۲- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری۳- ” مدرک مورد نیاز دیگر “
 ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام شهرستان محل اقامت متوفی ”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان………فرزند……..مورث قانونی در تاریخ……در محل اقامت دائمی خود در ……. در گذشته اند و اینجانب      به شماره شناسنامه ………. و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه ………… ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره ……… مورخ   صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان”مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه ما ترک فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

امضا

 

 

 

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.