خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل حقوقی در شیراز

وکیل حقوقی در شیراز

وکیل حقوقی در شیراز در باره چنین شرح میدهد:

با پیشرفت جوامع و بروز و ظهور مشکلاتی که قبلاً وجود نداشته و به تبع پیشرفت ها و نوآوری ها ایجاد می شود نیازمند راه و روشی برای حل و فصل است.

در کشور ما ایران نیز مسلماً مشکلات و موانعی وجود دارد که قطعاً سال‌های نه چندان دور گذشته وجود نداشته است و ایجاد آن نتیجه توسعه اجتماعی و نوآوری و تکنولوژی می باشد و لازم است که قانون گذار ضمن تصویب قوانین راجع به معضلات جدید نسبت به موانع و مشکلات موجود تعیین تکلیف کند.

در هر کشوری حقوقدانان مسئول قانونگذاری می باشند و مراجع قضایی به اختلافات رسیدگی می‌کنند.

وکلا نیز راهنمای مردم در راه رسیدن به حق شان هستند و نمی‌توان انتظار داشت افراد جامعه همه به صورت کامل به قانون آشنا باشند و راه تطبیق قانون با مشکلاتی ایجاد شده را بدانند و بتوانند خود را راهی برای حل مشکل داشته باشند بنابراین وجود افرادی که علم و دانش لازم را داشته باشند و بتوانند بهترین و کوتاه ترین راه جهت رسیدن به هدف را به فرد نشان دهنده احساس می‌شود.

وکلای حقوقی مسئولیت دارند که ضمن ارتقاء دانش خود و به روز بودن در اسرع وقت حلال مشکلات باشند و مردم را در راه رسیدن به حقوقشان یاری کنند.

وکلای حقوقی پس از اخذ پروانه وکالت می‌تواند در زمینه های جزایی، و حقوقی ،خانواده و ثبتی و …به عنوان وکیل به پرونده وارد شده و در حدود اختیارات تفویضی یاریگر موکل خویش باشند.

وکالت کیفری در شیراز :

وکیل حقوقی در شیراز در باره چنین شرح میدهد:

وظیفه دادگاه های کیفری رسیدگی به جرائم است یعنی زمانی که پرونده در دادگاه کیفری مفتوح می شود حتماً جرمی اتفاق افتاده است و اصولاً حداقل دو نفر به عنوان شاکی و متهم در پرونده مطرح هستند.

قانونگذار برای جرایم مختلف مجازات تعیین کرده است از قصاص نفس، اعدام ،حبس ابد، حبس های طویل المدت، شلاق و جزای نقدی و … پس احتمالاً چنان که متهم به مجازات قطعی محکوم شود باید در مورد او اجرا شود و از طرف دیگر شاکی وجود دارد که حقی از وی تضییع شده است که او نیز خواستار احقاق حق خویش است اما حالت دیگری هم متصور است و آن که متهم گناهکار نبوده ،تقصیر نداشته و مجبور نباشد، اما توان اثبات بی گناهی خویش را نداشته باشند

در این مورد مخصوص نقش یک وکیل زبده در راه نجات متهم از مجازات بسیار مهم و ارزنده است شما تصور کنید قتلی اتفاق افتاده و یک نفر به عنوان متهم به قتل دستگیر می شود ظاهراً مستنداتی وجود دارد که وی را مقصر و قاتل عمد می‌داند اما متهم ضمن انکار انتساب قتل عمد به خودش اظهار می کند که هیچ نقشی در وقوع قتل نداشته است.

مجازات قاتل عمد بنا به درخواست اولیای‌دم قصاص نفس است در همچنین پرونده ای احتمال اینکه یک فرد بی گناه به قصاص نفس محکوم و حکم در مورد او اجرا شود بسیار است پس لازم است متهم با انتخاب وکیل توانا خود را از مشکل ایجاد شده برهاند.

وکیلی می‌تواند از متهمی که جرمش قتل عمد است به خوبی دفاع کند که علاوه بر داشتن علم و دانش حقوقی عدم انتساب جرم موکل خویش را ثابت کند .

در اینگونه پرونده‌ها حساسبت از آن جهت فوق العاده است که صحبت در مورد جان یک انسان است اگر وکیل نتواند به درستی دفاع کند ممکن است یک انسان بیگناه که خود نیز در اثبات بی‌گناهی ناتوان بوده و  وظیفه اثبات بی‌گناهی را به یک وکیل سپرده و او نیز نتوانسته واقعیت را اثبات کند و نتیجه اینکه در نهایت یک انسان ،بدون گناه بنا به  تقاضای اولیای دم به قصاص نفس محکوم می‌شود. مجازاتی غیر قابل جبران.

از طرف دیگر و از منظر شاکی نیز می‌توان اهمیت وکیل حقوقی را بررسی کرد در مثال فوق الذکر اگر فرض بر این باشد که متهم واقعاً مرتکب قتل شده است و بنابر ادله و مستندات دستگیر شده اما وکیل متهم سعی در اخذ برائت وی دارد و تلاش می کند که قتل  را شبه‌ عمد یا خطای محض جلوه دهد تا بدین وسیله از مجازات قصاص نفس رهایی یابد .

اگر شاکی یا وکیل او نتواند به طرز صحیح و با  کمک گرفتن از علم و دانش خود و ارتباط مستندات با وقوع قتل عمد،قتل را ثابت کند حقی از بین می‌رود .

در پرونده‌های کیفری از آنجایی که مجازات سخت می باشد و از طرفی تضییع حق شاکی نیز برای وی سنگین می باشد لازم است طرفین دعوا از وکلای زبده استفاده کرده تا در احقاق حق خویش ناتوان نباشند .

وکیل حقوقی در شیراز
وکیل حقوقی در شیراز

وکیل عمومی حقوقی:

دادخواست های مختلف در امور گوناگون در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد و پرونده‌هایی در ارتباط با اسناد تجاری، تصرفات، اموال غیرمنقول، قراردادها و … در دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود .

دادگاه حقوقی اصولاً حل اختلاف می‌کنند و کمتر حکم به مجازات های سنگین می کنند چرا که در واقع در پرونده‌های حقوقی متهم وجود ندارد. اما از آنجایی که موضوع این گونه پرونده‌ها مالی است در صورتی که طرفین دعوا اطلاعات لازم را نداشته باشند ،وجود وکیل برای جلوگیری از تضییع حقوق شان لازم می باشد.

به این مثال توجه فرمایید:

وکیل چک در شیراز میگوید:فردی چکی را به عنوان امانت و ضمانت حسن انجام کار به کارفرما می سپارد و نزد وی به کار مشغول می‌شود و در مدت اشتغال به کار نزد کارفرما به درستی وظایف محوله را انجام می دهد اما کارفرما به دلایلی غیر از حسن انجام کار و به دلایل واهی کارگر را اخراج می‌کند و وکیل وی چکی را که به عنوان ضمانت حسن انجام کار از کارگر اخذ کرده و بدون تاریخ می باشد را تاریخ زده و از وی نزد محاکم حقوقی شکایت می کند و به واسطه داشتن چک ادعای طلب می کند ،درحالی که کارفرما انصافاً طلبی از کارگر ندارد اما وجود چک در ید دارنده او را ذیحق کرده است

و حمایت قانون گذار از دارنده چک باعث می شود که حتی اگر دارنده واقعاً طلبی از صاحب چک نداشته باشد بر اساس امتیازات موجود برای چک به راحتی به خواسته‌اش که وصول مبلغ چک میباشد برسد در این مثال با پرونده ای مواجه هستیم که خواهان واقعا ذی حق نیست و خوانده از روی ناآگاهی و بدون اینکه از کارفرما رسید یا قراردادی اخذ کند که نشانگر ارتباط چک صادره با حسن انجام کار باشد اقدام به صدور چک در وجه کارفرما کرده است و قانونگذار نیز از دارنده چک حمایت می کند

در این مثال واقعاً وجود یک وکیل کاربلد و زبده به شدت حساس می‌شود کارفرما بدون این که حقی داشته باشد احتمالاً به حکم دادگاه و با توجه به اینکه چک در اختیار دارد حاکم می شودو کارگر بدون اینکه بدهکار باشد یا دینی به گردن داشته باشد محکوم به پرداخت وجه چک می شود از طرفی هم قانون از دارنده چک حمایت می کند و در بسیاری از مواقع متاسفانه قضات به منشأ صدور چک اهمیتی نمی‌دهند چون کارگر اطلاعات لازم ندارد قطعاً محکوم خواهد شد پس لازم است از وجود یک وکیل خبره بهره مند شود

در مثال فوق الذکر با این که خوانده ( کارگر) ابتداً مجازات نمی‌شود و فقط محکوم به پرداخت وجه چک و خسارات خواهد شد اما اگر ناتوان در پرداخت باشد و نتواند معسر بودن خود را اثبات کند ممکن است به حبس نیز محکوم شود در واقع شخصی که بدهکار نیست و دینی بر عهده ندارد علاوه بر اینکه به پرداخت وجهی به ناحق محکوم می شود در صورت ناتوانی در ادای دین به حبس نیز محکوم می شود .

به نظر شما عیار وکیلی که بتواند بی حقی کارفرما را صادر کند چقدر است؟

به نظر می رسد عیار وکیل در این پرونده مثالی و سایر پرونده های مشابه حداقل به میزان مبلغ چک و سایر خسارات می باشد همچنین کمک به احیای روان آسیب دیده موکل.

پس باید دانست که در پرونده های حقوقی نیز وجود وکیل به شدت لازم است هر چند که برخلاف پرونده های کیفری پرونده های حقوقی خسارت به جان نیست بلکه به مال است.

در مثال فوق الذکر یک وکیل حقوقی کاربلد و خیره باید ثابت کند که هیچ معامله یا مراودات مالی بین کارفرما و کارگر برقرار نبوده است که کارگر بخواهد بابت آن معامله چکی به کارفرما داده باشد و به تبع چک بدهکار شود و با توجه به رابطه کارفرما و کارگر و با استناد به مستنداتی که ثابت میکند کارگر مدتی نزد کارفرما مشغول به کار بوده است وکیل باید ضمانتی بودن چک را ثابت کند.

وکیل حقوقی در شیراز
وکیل حقوقی در شیراز

 وکیل حقوقی در دعاوی خانواده:

خانواده در جامعه ایرانی ما بسیار مهم و مقدس است حفظ نهاد خانواده بر زوجین لازم و واجب است چرا که از هم گسستگی کانون خانواده مخصوصاً برای فرزندان بسیار ناراحت کننده و در آینده آنان بسیار تاثیرگذار است.

بنابراین قانونگذار در دعاوی خانوادگی همواره قضات و مشاوران  را ملزم کرده است که در برقراری صلح و سازش بین زوجین کوشا باشند.به نظر می رسد  وکالت در پرونده های خانواده از استرس کمتری نسبت به پرونده های کیفری و حقوقی برای وکیل ایجاد کند اما وکالت شایسته در پرونده های خانواده نیز بسیار با اهمیت است مخصوصاً اینکه بعضاً احتمال تضییع حقوق زوجین وجود دارد.

به این مثال توجه فرمایید:

پس از ایجاد اختلاف بین زوجین زوجه تصمیم می گیرد ضمن تنظیم دادخواست طلاق مهریه خود را به اجرا گذارد او که به امور قضایی تسلط کافی ندارد  وکیلی برای انجام خواسته مورد نظرش اختیار می‌کند پس از طرح پرونده در دادگاه خانواده و و پس از احضار زوج، وکیل زوج در دادگاه حاضر می‌شود و اعلام می‌دارد زوج مالی نداشته و ناتوان در پرداخت مهریه به صورت یکجا می باشد بنابراین از دادگاه تقاضا می کند در صورت امکان نسبت به تقسیط مبلغ مهریه اقدام نمایند وکیل زوجه در مقام دفاع اظهار می‌دارد که زوج دارای املاک و وجوه نقد است و توانایی پرداخت به صورت یک جا دارد‌

دادگاه با تعیین نوبت رسیدگی بعدی از وکیل زوجه می خواهد که اگر مالی از زوج سراغ دارند به دادگاه معرفی کنند پس از مشورت وکیل زوجه با زوجه و تلاش در جهت تکمیل مستندات دارایی زوج و ارایه آن به دادگاه متوجه می‌شوند ادعای وکیل زوج صحیح است و در حال حاضر ملکی به نام زوج وجود ندارد و  حساب‌های بانکی وی نیز نسبت به قبل از موجودی بسیار کمتری برخوردار است.

در حالی که زوجه مطمئن است که زوج قبلاً از تمکن مالی لازم برخوردار بوده است .پس از تحقیق و جستجو مشخص می شود زوج به عمد مایملک خود را به دیگران به قصد فرار از پرداخت دین انتقال داده است بنابراین وکیل زوجه با جمع آوری مستندات لازم در نوبت بعدی دادگاه اثبات می کند که زوج قبل از تقدیم دادخواست زوجه، به احتمال اینکه دادخواست مهریه مطرح خواهد شد، نسبت به انتقال اموال غیر منقول و منقول خود به دیگران اقدام کرده است و این عمل زوج به قصد فرار از دین بوده است. دادگاه پس از شنیدن اظهارات وکیل زوجه و پس از بررسی پرونده و  مطابقت آن با قانون ادعای وکیل زوجه را پذیرفته و بر اساس مستندات و اظهارات وکیل زوجه مبادرت به صدور رای می‌کند.

در این مثال هم اهمیت وکیل حقوقی به خوبی مشخص است

وکیل حقوقی در امور ثبتی:

وکیل ملکی در شیراز توضیح داد اصولاً پرونده های ثبتی در رابطه با اموال غیر منقول است و اموال غیرمنقول نیز سرمایه و دارایی ارزشمند افراد است بنابراین اگر مال غیر منقول به ناحق از دارایی شخص کسر شود جبران آن برای وی سخت و گاهی امکان ناپذیر است بنابراین در بحث امور ثبتی و ملکی نیز وکیل متخصص در این حوزه می تواند راهگشا باشد برای اینکه یک وکیل بتواند در امور ثبتی و املاک موفق باشد علاوه بر دانش حقوقی آشنایی به قوانین ثبتی و حواشی آن واجب و لازم است  وکیل حقوقی ثبتی، زمانی می‌تواند به موکل خود در امور ثبتی و ملکی کمک کند

و از تضییع حقوق آنان جلوگیری کند که قانون مدنی، قانون تجارت ،قانون ثبت و ارتباط قوانین را با هم بداند و بتواند به درستی از آنها استفاده کند لازم به ذکر است وکلایی که در حوزه دعاوی خانوادگی فعالیت می‌کنند نیز باید قوانین ثبتی را به خوبی آشنا باشند زیرا در بسیاری از مواقع توقیف اموال زوج در راستای اخذ مهریه به اداره ثبت مربوط می‌شود بنابراین برای توفیق در اجرای دستور توقیف، وکیل حقوقی در امور دعاوی خانوادگی باید قانون ثبت را نیز بداند.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.