وکیل در زرین دشت

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل در زرین شهر
وکیل در زرین شهر

آیا سازمان‌های مردم نهاد می توانند به عنوان وکیل عمومی در پرونده ورود می کنند؟

وکیل در فسا و وکیل در داراب میگوید:خیر اما سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان،زنان اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی محیط زیست و منابع طبیعی میراث فرهنگی بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و تر و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.

شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند درج موضوع شکایت تاریخ و محل وقوع جرم در شکواییه الزامی است.

متهم در مرحله دادسرا چند وکیل میتواند اختیار کند؟نتیجه سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق چه خواهد بود؟

متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس برای وکیل تسخیری انتخاب می کند.

آیا امکان دسترسی به پرونده متهم یا وکیل وی به طور مطلق وجود دارد؟

وکیل کیفری در شیراز میگوید:چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق اسناد و مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است دادگاه مکلف است در  وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

نقش وکیل متهم در مرحله بازپرسی:

وکیل در جهرم گفت:بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند پرسش ها باید مفید روشن مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد پرسش تلقینی یا همراه با اغفال اکراه و اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم میتواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

نقش وکیل پس از ختم تحقیقات و اقدامات بازپرس به چه نحوی می باشد؟

وکیل در لار در این باره توضیح داده است:بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد بازپرس مکلف به رسیدگی است. در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع هزار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور نیابد بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می شود.

در تمام امور کیفری طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند در صورت تعدد وکیل حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضایی برای متهم وکیل تعیین می نماید در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.

وکیل در زرین شهر
وکیل در زرین شهر

در جرایم موجب مجازات سلب حیات همچنین جرایم موجب حبس ابد و جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل و بیش از آن جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود دادگاه ضمن عزل او وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.

هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلفی اعلام می دارد.

هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری منتفی می شود.

تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.

وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

شاکی و مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند.

اخلال در نظم جلسه دادگاه کیفری چگونه مدیریت می شود اگر اخلال کننده وکیل اصحاب دعوا باشد دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

وکیل در  زرین دشت در این زمنیه شرح میدهید:

اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمیشود بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود رئیس دادگاه می تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند صادر کند مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوا باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از ۱ تا ۵ رو صادر می کند این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می شود اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوا باشد دادگاه وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تاثیر وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می کند.

نحوه ابلاغ به وکیل در پرونده کیفری چگونه است؟

دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می شود و در صورتی که رای دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود دادن نسخه ای از رای یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است در این صورت ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

وکیل در زرین شهر
وکیل در زرین شهر

نحوه تعیین وکیل در دادگاه کیفری چگونه است؟

پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری ۱ در جرایم که مجازات آن حبس ابد، سالب حیات،و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر از آن باشد پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود هرگاه متهم و وکیل معرفی نکرده باشد یر دفتر دادگاه ظرف ۵ روز به اخطار می‌کند وکیل خود را حداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می‌کند تا طبق مقررات برای متهم و وکیل تسخیری تعیین شود.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.