وکیل در سعادت شهر

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت شهر

وکیل در سعادت شهر
وکیل در سعادت شهر

وکیل درسعادت شهر در این زمنیه شرح میدهید:

تنظیم وکالتنامه

وکیل در بوانات میگوید:وقتی یک وکالت نامه از سوی وکیل دادگستری می‌خواهد تنظیم شود، روی فرم وکالتنامه در سه نسخه یکسان انجام می گیرد که یک نسخه به منظور ارائه به دادگاه یک نسخه به منظور در اختیار قرار گرفتن موکل و یک نسخه برای وکیل می باشد. وکالت نامه مذکور آرم کانون وکلای دادگستری را دارا می باشد و شماره و سری دارد. در بخشی از آن شماره ی پرونده وکیل قید شده است

و به ترتیب شامل نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل  و نام نام خانوادگی و پایه وکیل و نیز اقامت گاه وکیل و نام نام خانوادگی و اقامتگاه طرف موضوع وکالت حوزه اختیارات وکیل و حق الوکاله و ترتیب پرداخت شامل روز و ماه و سال از امضای موکل و امضای وکیل و محله گواهی است.

در بخشی از وکالت نامه به شکل چاپی درج شده که هزینه های قانونی دادرسی و مسافرت بر دوش موکل می باشد و اگر با اخطار کتبی وکیل پرداخت نشود وکیل مسئولیتی نخواهد داشت. بنابراین قرارداد وکالت بر این اساس محقق می شود. موکل زیر آن را امضا می‌کند. در پشت برگه وکالتنامه مواد ۳۱ و ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است.

تمبر مالیاتی وکیل دادگستری در سعادت شهر

وکیل در مرودشت در این زمنیه شرح میدهید:

وکیل در سعادت شهر
وکیل در سعادت شهر

مراحل دادرسی شامل بدوی و تجدید نظر و اجرای احکام است. بنابراین باید اختیارات وکیل در این حوزه معلوم شود. چون با توجه به این که وکیل تا چه مرحله ای از پرونده را به عهده گرفته است در مقدار حق الوکاله و شیوه پرداخت آن اثر خواهد داشت.

در بعضی از پرونده‌ها از جمله دعاوی و پرونده‌های طلاق مرحله فرجام‌خواهی هم برقرار است. در عین حال وکیل باید در هر مرحله از مراحل گفته شده وکالت نامه امضا شده را با تمبر مالیاتی که به آن الصاق شده است به دادگاه تسلیم نماید.

در زمنیه طلاق همچنین میتوانید با وکیل طلاق در شیراز و وکیل خانواده در شیراز مشورت کنید!

چنان چه اختیارات وکیل در وکالتنامه باز گذاشته شده باشد و کامل باشد و همه مراحل رسیدگی دادگاه را هم شامل شود، الصاق تمبر مالیاتی در هر مرحله از دادگاه ضرورت دارد. وکالت نامه اصولاً از سوی شعبه رسیدگی کننده دریافت شده و به پرونده پیوست و ضمیمه می گردد.

تعداد وکیل در یک پرونده

قبلا هم اشاره کردیم که در پرونده های حقوقی و کیفریدو بیش تر از دو وکیل نمی توان داشت. در شرایطی که اگر موکل بخواهد دو وکیل داشته باشد باید حوزه اختیارات آن ها را تعیین کند

وکالت وکیل به منظور بررسی پرونده

وکیل در خرم بید در این زمنیه افزود:

گاهی ممکن است وکالت فقط برای بررسی و خواندن پرونده باشد که در این حالت این پرونده جز پرونده های وکیل در دادگستری تلقی نخواهد شد و میزان حق الوکاله ای که به وکیل تعلق می گیرد بر اساس تعرفه بسیار کم است و به همین سبب بر اساس توافق و قرارداد جداگانه‌ای امکان دارد حق الوکاله مشخص شود

وکالت وکیل در دادسرا

وکیل در ارسنجان میگوید: وکالت نامه هایی که برای شکایت در دادسرا از موکل دریافت می‌شود، چنان چه در آن اختیار وکالت در مرحله دادگاه هم به وکیل تفویض شده باشد در مرحله بدوی کارایی دارد و احتیاجی نیست که وکالت نامه جدیدی تنظیم شود. در مرحله تجدیدنظر وکالت نامه جدیدی که تمبر مالیاتی بر آن الصاق شده است ضرورت دارد. جز این که اختیارات وکیل شامل مرحله تجدیدنظر هم بشود و در این حالت الصاق تمبر مرحله تجدیدنظر بر روی تصویر وکالت نامه ای که متعلق به مرحله بدوی می باشد، بی اشکال است.

وکالت تضمینی

وکیل در اقلید در این زمنیه شرح میدهید:

هیچ وکیلی قادر نیست نتیجه دعوا را ضمانت کند. اما این امکان وجود دارد که با استفاده از دانش و تجربه خود را تا حد زیادی نتیجه دعوا را حدس بزند. پس وکیل تضمینی، وکالت تضمینی، قبول پرونده و پرداخت حق الوکاله منوط به تضمین و پیروزی و شکست طرف مقابل نه تنها درست نیست که یک تخلف انتظامی محسوب می شود.

وکیل در سعادت شهر
وکیل در سعادت شهر

استعفا و انصراف وکیل در سعادت شهر

برای وکیل این امکان وجود دارد که در هر مرحله از رسیدگی به دعوا استعفا دهد. البته منوط بر آن که خیلی دیر و قریب به جلسه رسیدگی استعفا ندهد. موکل هم این امکان را دارد که وکیل را عزل کند و چنان چه وکیل را عزل نمود. حق الوکاله باید بر اساس قرارداد مالی به  او پرداخت شود. جز این که موکل و وکیل به شکل دیگری با هم به توافق رسیده باشند. هزینه خدمات قضایی، هزینه کارشناسی، هزینه تمبر دادرسی  و بقیه هزینه هایی که برای انجام امور لازم است  در حق الوکاله نمی‌گنجد.

مراحل کار وکیل در پرونده

هنگامی که با یک وکیل دادگستری قراردادی منعقد می‌شود، موکل تعیین می کند تا چه مرحله‌ای از پرونده و رسیدگی به آن وکیل باید امور را انجام دهد. برخی از موسسات حقوقی یا به اصطلاح دلالان این رشته سعی می‌کنند با نفوذ و رابطه‌ای که در دستگاه قضایی دارند موکلان را به دام بیندازند.

وکیل درسعادت شهر در این زمنیه شرح میدهید:

اگر وکیل دادگستری تخلفی انجام دهد می‌توان هزینه  را مسترد گردانید. اما چنانچه قرارداد شما با این دسته از وکلای موسسات حقوقی که فریب کارانه تشکیل ‌می شود، باشد استرداد پول بسیار سخت است.

مقدار حق الوکاله

هنگامی که دادخواستی به دادگاه ارائه می شود، چنان چه خواهان وکیل داشته باشد به طور معمول مطالبه و درخواست حق الوکاله نیز جزو خواسته هایی می باشد که در دادخواست وکیل بیان می شود. در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده و مجوزی به خواهان داده شده است.

تمبر مالیاتی وکیل

بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکالتنامه هایی که دارای تمبر مالیاتی نیستند اعتبار ندارند. اندازه ی حق الوکاله وکیل دادگستری همان وجهی می باشد که در وکالتنامه درج شده است. اصولاً دادگاه همان مبلغی که در وکالتنامه به عنوان حق الوکاله قید شده است، ملاک و معیار تمبر مالیاتی وکیل می گذارد.

برای این که مبلغ درج شده کمتر از تعرفه نباشد تعرفه حق الوکاله در سال ۱۳۸۵ از سوی رئیس قوه قضائیه مشخص شده است. اما چنان چه مبلغی که در وکالتنامه ذکر شده است بیشتر از تعرفه مذکور باشد تنها از نظر میزان تمبر مالیاتی ملاک است. از نظر محکومیت، خوانده به پرداخت حق الوکاله تعرفه قانونی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

فرق میان حق الوکاله تعرفه و قرارداد

وکیل درسعادت شهر در این زمنیه شرح میدهید:

وکیل در سعادت شهر
وکیل در سعادت شهر

چنان چه اندازه حق الوکاله در یک دعوا بر اساس تعرفه دو میلیون تومان باشد اما در قراردادی که بین وکیل و موکل انعقاد یافته ۴ میلیون تومان باشد. دادگاه همان چهار میلیون را معیار تمبر مالیاتی قرار می دهد. اما اگر دادگاه تمایل داشته باشد خوانده را محکوم به پرداخت خسارت حق الوکاله به سود خواهان نماید به ۲ میلیون تومان رای می دهد.

چنان چه وکیل و موکل به جای تعرفه که مثلاً یک میلیون تومان می باشد ۵۰۰ هزار تومان در قرارداد وکالت حق الوکاله را درج کنند، دادگاه بر اساس یک میلیون تومان تمبر مالیاتی را حساب می‌نماید. اما  این در شرایطی است که محکومیت خوانده صادر شود و خوانده را به ۵۰۰ هزار تومان بابت حق الوکاله نیز محکوم می کند.

قابل توجه این که بر اساس ماده ۱۹ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۹ تصویب شده است، میزان حق الوکاله در شرایطی که از قبل میان دو طرف مورد تراضی قرار نگرفته باشد،بر اساس تعرفه‌هایی تعیین می‌شود که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری که در حال حاضر رئیس قوه قضاییه باشد، تعیین خواهد شد و در برابر اشخاص ثالث این تعرفه دارای اعتبار است. جز در حالتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از اندازه تعرفه وکالتی مشخص شده باشد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.