وکیل در مرودشت

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و استان فارس و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل در مرودشت
وکیل در مرودشت

وکیل پایه یک دادگستری در مرودشت

هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود مگر آن که ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع تمام کند در این صورت به ولی یا قیم به وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید در صورت عدم معرفی صرفنظر از نوع جرم ارتکابی میزان مجازات آن وفق مقررات برای وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

اگر شخصی به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته ایا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،سرقت(وکیل سرقت در شیراز)، مواد مخدر(وکیل موادمخدر در شیراز) و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سالب حیات،  جرایم موجب حبس ابد،جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

آیا سازمان‌های مردم نهاد می توانند به عنوان وکیل عمومی در پرونده ورود می کنند؟

وکیل در اقلید در این زمنیه شرح میدهید:

خیر اما سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان،زنان اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی محیط زیست و منابع طبیعی میراث فرهنگی بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و تر و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.

شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند درج موضوع شکایت تاریخ و محل وقوع جرم در شکواییه الزامی است.

متهم در مرحله دادسرا چند وکیل میتواند اختیار کند؟نتیجه سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق چه خواهد بود؟

وکیل در مرودشت
وکیل در مرودشت

وکیل در اردکان:متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود

سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس برای وکیل تسخیری انتخاب می کند.

آیا امکان دسترسی به پرونده متهم یا وکیل وی به طور مطلق وجود دارد؟

وکیل در زرقان در این زمنیه شرح میدهید:

چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق اسناد و مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است دادگاه مکلف است در  وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

نقش وکیل متهم در مرحله بازپرسی:

وکیل در مرودشت شهر در این زمنیه شرح میدهید:

بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند پرسش ها باید مفید روشن مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد پرسش تلقینی یا همراه با اغفال اکراه و اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم میتواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

نقش وکیل پس از ختم تحقیقات و اقدامات بازپرس به چه نحوی می باشد؟

بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد بازپرس مکلف به رسیدگی است. در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع هزار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور نیابد بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می شود.

در تمام امور کیفری طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند در صورت تعدد وکیل حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضایی برای متهم وکیل تعیین می نماید در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.

وکیل در مرودشت
وکیل در مرودشت

در جرایم موجب مجازات سلب حیات همچنین جرایم موجب حبس ابد و جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل و بیش از آن جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود

چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود دادگاه ضمن عزل او وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند

حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.

وکیل در مرودشت شهر در این زمنیه شرح میدهید:

هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلفی اعلام می دارد.

هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری منتفی می شود.

تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.

وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

شاکی و مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند.

اخلال در نظم جلسه دادگاه کیفری چگونه مدیریت می شود اگر اخلال کننده وکیل اصحاب دعوا باشد دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

وکیل در مرودشت شهر در این زمنیه شرح میدهید:

اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمیشود بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود رئیس دادگاه می تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند صادر کند مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوا باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از ۱ تا ۵ رو صادر می کند این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می شود اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوا باشد دادگاه وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تاثیر وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می کند.

وکیل در مرودشت
وکیل در مرودشت

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.