وکیل شرکت درشیراز

خداوردی حنیور

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-265-24-08)

بررسی شرکت و انواع آن

وکیل شیراز در این باره میگوید: شرکت در لغت به مفهوم شریک شدن و اتحاد چند نفر برای رسیدن به هدف یا سود مشترک می باشد. در دوره کنونی، افراد برای سهولت در کسب اهداف مالی خویش نیازمند مشارکت با هم می باشند. این افراد هنگامی  به اهداف خود دست می یابند که مشارکت خود را در شکل صحیح و حقوقی ایجاد کرده باشند.

به همین سبب ضروریست است که در این مقاله ماهیت حقوقی شرکت را توضیح دهیم. این که ماهیت حقوقی شرکت چیست؟ و انواع آن کدام است؟ در مقاله ای که از طرف گروه حقوقی دادسرایار نگارش شده است، پاسخ داده می شود.

 معنای حقوقی شرکت

وکیل حقوقی در شیراز میگوید:شرکت در واقع یک قرارداد است که میان دو یا چند نفر انعقاد می شود و بر اساس آن هر یک از طرفین قرارداد یک مال مشخص و مربوط به خود را در شرکت وارد می نمایند و آن مال به شکل مشاع، به مالکیت همه طرفین قرارداد در می آید. به مال مذکور که هر شریکی وارد شرکت می کند شرکا می‌گویند و به مجموعه آورده ها دارایی یا اموال شرکت اطلاق می شود. بنابراین شرکت از ارکانی تشکیل شده است که مهمترین آن ها عبارتند از:

  تنظیم قرارداد

وکیل قرارداد در شیراز توضیح میدهد:شرکت در اصل بدون شکل گیری قرارداد ایجاد نمی شود. قرارداد می تواند میان دو یا چند نفر به انعقاد برسد.

وکیل شرکت در شیراز
وکیل شرکت در شیراز

 آورده شرکت

هر کدام از طرفین قرارداد شرکت باید مال و سهمی را وارد شرکت کنند. ضرورت ندارد این مال حتماً به صورت نقدی باشد. هر شکل مال می‌تواند آورده ی شرکت تلقی شود. چه بسا اموال فکری هم آورده ی شرکت هستند.

 نوع مالکیت و تغییر آن

با در نظر گرفتن تغییری که بین شرکت مدنی و شرکت تجاری در مورد مالکیت برقرار است به طور کلی در همه انواع شرکت ها ما،لکیت شرکا نسبت به آورده شان از بین می رود و این آورده تبدیل به مال مشاع می‌شود و به مالکیت شرکت در خواهد آمد.پ

فواید شرکت

وکیل تجاری در شیراز توضیح میدهد:شرکت وسیله‌ای است که افراد با کاربرد آن، قادرند قدرت مادی و اقتصادی بیش تری داشته باشند. فرض کنید علی و حسن مالک دو قطعه زمین هر کدام به متراژ هزار متر هستند و هر یک تصمیم دارند در زمین خود کشاورزی کنند.  آن ها این امکان را دارند که زمین ‌های خود را ترکیب کنند و در دو هزار متر کشاورزی نمایند. یا حتی می‌توانند به طور مستقل هرکدام در زمین شان جداگانه کشاورزی کنند که قطعاً در حالت دوم سود کمتری نصیب آن ها خواهد شد.

اما وقتی که زمین را ترکیب کنند، هزینه ماشین آلات کشاورزی و کارگران مقرون به صرفه تر خواهد بود و سود کار بیش تر می شود. با همین مثال ساده می توان دریافت که افراد به تنهایی قادر نیستند در همه منابع مورد نیاز خود را فراهم کند و این توانایی را ندارند در نتیجه اقدام به عقد شرکت می نمایند.

وکیل شرکت در شیراز
وکیل شرکت در شیراز

 انواع شرکت

در یک تقسیم بندی ساده می توان شرکت را به دو دسته مدنی و تجاری تقسیم نمود:

 مفهوم شرکت مدنی

وکیل شیراز در این باره میگوید:

در مفهوم شرکت مدنی بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی باید بگوییم که اشخاص به شکل مشاع در اموال موضوع شرکت، شریک می باشند. در  این ماده این گونه از شرکت تعریف شده است که شرکت در واقع اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک شی به صورت اشاعه می باشد. در واقع آنرچه از این ماده برداشت می‌شود این است که اگر مالکیت یک یا چند مال به شکل مشاع بین دو یا چند فرد مشترک باشد، شرکت مدنی خواهد بود. ثبت برند شرکت چگونه است؟ با وکیل ثبت برند در شیراز مشورت کنید

 شرکت تجاری 

قبل از هر چیز باید بگوییم که شرکت مدنی و تجاری تفاوت‌های بسیاری با هم دارند و مهمترین این تفاوت ها را در زیر عنوان خواهیم کرد:

1- اساسی‌ترین و مهم‌ترین فرقی که میان شرکت مدنی و تجاری وجود دارد، این است که شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی می باشد. اما شرکت مدنی واجد شخصیت حقوقی نیست و اثر مهمی که داشتن یا نداشتن شخصیت حقوقی می‌گذارد این است که آورده ی شرکا در شرکت تجاری به مالکیت شرکت در خواهد آمد. اما در شرکت مدنی از آن جایی که فاقد شخصیت حقوقی می‌باشد، آورده شرکا به مالکیت مشاع همه شرکا در می اید.

2- در تفاوت دوم شرکت مدنی و شرکت تجاری باید گفت، احکام و مقررات راجع به شرکت مدنی عموماً در قانون مدنی در قسمت راجع به عقد شرکت مورد ملاحظه قرار گرفته است. اما احکام راجع به شرکت های تجاری در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت، آورده شده است.

3- تفاوت دیگری که میان شرکت تجاری و مدنی بر قرار است در ورشکستگی می باشد. بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت می‌خوانیم که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری حاصل توقف شرکت از پرداخت وجوهی می‌باشد، که بر عهده دارد و از همین ماده می توان چنین دریافت که قوانین راجع به ور شکستگی فقط مربوط به شرکت‌های تجاری می‌شود و ورشکستگی در مورد شرکت مدنی محلی از اعراب نخواهد داشت.

4- فرق دیگر میان شرکت مدنی و تجاری را با توجه به ماده ۱۹۵ قانون تجارت می توان دریافت که در این ماده چنین ذکر شده است، که ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون تجارت ضرورت دارد و تابع همه مقررات قانونی ثبت شرکت ها می باشد. با در نظر گرفتن این ماده، ثبت شرکت های تجاری اجباری می باشد. در حالی که در هیچ قانونی ثبت شرکت‌های مدنی ضرورت دانسته نشده است.

5- تفاوت دیگر میان شرکت تجاری و مدنی در انحلال و تصفیه می باشد. با توجه به این که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشد، ضایع شدن آن هم از مقررات خاص انحلال و تصفیه قانون تجارت پیروی می کند. اما شرکت مدنی موضوعی به عنوان انحلال نخواهد داشت. زیرا این شرکت فاقد شخصیت حقوقی می باشد. در شرکت مدنی فقط موضوع افراز و تقسیم اموال قابل طرح است.

6- از جمله تفاوت های دیگر میان شرکت تجاری و شرکت مدنی در نحوه اداره ی آن ها می باشد. شرکت تجاری در اصل برای اکثریت اداره می شود. به این صورت که با رای اکثریت هیئت مدیره برگزیده شده و هیئت مدیره هم با رای اکثریت، تصمیمات راجع به شرکت را اتخاذ می‌کند. اما در شرکت مدنی اداره شرکت به صورت جمعی  از سوی شرکا انجام می گردد.

7- فرق دیگر میان شرکت تجاری و شرکت مدنی در فروش سهم الشرکه می باشد. در بعضی از انواع شرکت های تجاری فروش سهم الشرکه مشروط به توافق و رضایت بقیه شرکا می باشد و به صورت کلی فروش سهم الشرکه در شرکت های تجاری از تشریفات و مقررات به ‌خصوصی پیروی می کند. اما در شرکت مدنی فروش سهم الشرکه اختیاری می باشد و هرکدام از مالکان اختیار فروش سهم خود را به صورت مستقل دارد.

8- هدف در شرکت تجاری با هدف در شرکت مدنی متفاوت است. هدف تشکیل شرکت تجاری کسب منفعت مادی می‌باشد. اما در شرکت مدنی ضرورتاً مقصود دریافت منافع مادی نیست.

9- از دیگر تمایزات میان شرکت‌ های تجاری و مدنی وجود اساسنامه می‌باشد. شرکت‌های تجاری اساسنامه ای دارند که بر اساس آن موارد مهمی مثل موضوع شرکا  و نحوه انتصاب و اختیارات مدیران و مرکز اصلی شرکت و به نحو کلی شیوه فعالیت های شرکت معین می شود. به بیان شفاف تر می توان چنین اطلاق کرد که اساسنامه، شناسنامه و سند هویت شرکت های تجاری می باشد. اما هیچ کدام از این مقررات و اصلاً وجود اساسنامه ضرورتی برای ایجاد شرکت مدنی ندارد.

10- درج آگهی روزنامه ی رسمی از دیگر تفاوت‌های میان شرکت تجاری و مدنی می‌باشد. شرکت های تجاری برای آغاز فعالیت باید الزاما ثبت شرکت را در روزنامه رسمی آگهی کنند و نیز در موارد مهم دیگری مثل نصب و تغییر مدیران و تغییر اختیارات مدیر یا انحلال شرکت نیز باید در این روزنامه چاپ شود. اما در شرکت‌های مدنی هیچ ضرورتی و الزامی برای انتشار آگهی در روزنامه رسمی وجود ندارد.

وکیل شرکت در شیراز
وکیل شرکت در شیراز

انواع شرکت های تجاری

در این قسمت از مقاله دادسرایار سعی شده مخاطب را به طور خلاصه با مفهوم انواع شرکت های تجاری آشنا سازد. با توجه به ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت های تجارتی به ۷ دسته تقسیم می شوند:

از آن جمله شرکت تضامنی، شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی.

شرکت سهام

وکیل شیراز در این باره میگوید:در شرکت سهامی سهام تقسیم گردیده و تعهدات صاحبان سهام منحصر به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد و موضوع عملیات و اقدامات شرکت سهامی هم می‌تواند امور تجاری باشد هم غیر تجاری.اما در هر حال شرکت سهامی یک شرکت تجاری تلقی می شود.

شرکت با مسئولیت محدود

وکیل شیراز در این باره میگوید:

این شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می شود و هر کدام از شرکا با توجه به این که سرمایه به سهام یا به قطعات سهام تقسیم شود، تنها تا اندازه سرمایه خودشان در شرکت متعهد بدهی‌های شرکت و تعهدات شرکت هستند.

شرکت تضامنی

این شرکت به منظور انجام امور تجارتی میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تاسیس می گردد. چنان چه دارایی شرکت برای پرداخت همه بدهی‌های شرکت کفایت نکند، هر کدام از شرکا مسئول پرداخت همه ی دیون شرکت می باشند.

شرکت مختلط غیر سهامی

این شرکت برای انجام اقدامات تجارتی بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود به سهامی  که بین آن ها انتشار یابد، تاسیس می شود. شریک ضامن مسئول همه بدهی های شرکت است که احتمال دارد علاوه بر دارایی شرکت به وجود آید. شریک با مسئولیت محدود فقط نسبت به سرمایه ای که در شرکت وارد کرده است، مسئول می باشد.

شرکت مختلط سهامی

این شرکت به منظور انجام امور تجارتی میان یک شرکت‌های سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن ایجاد می شود. شرکت های سهامی آن هایی هستند که سرمایه شان به شکل سهام درآمده است و مسئولیت آن ها تا اندازه سرمایه است که در شرکت وارد کردند. اما شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی مسئولیت همه بدهی هایی را به عهده دارد که ممکن است مضاف بر دارایی شرکت ایجاد شود.

شرکت نسبی

شرکت نسبی برای انجام امور تجارتی میان دو یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت و تعهدات هر کدام از شرکا با توجه به سرمایه ای است که در شرکت وارد نموده اند.

شرکت تعاونی

این شرکت با هدف بهبود وضع مالی و اقتصادی و برطرف نمودن نیازات مشترک شرکا به منظور فعالیت درامور راجع به تولید و توزیع تاسیس می شود.

وکیل شرکت در شیراز
وکیل شرکت در شیراز

خصوصیات وکیل شرکت

وقتی شرکتی قرار است تاسیس شود،  بهتر است افرادی که چنین قصدی دارند به یک وکیل متخصص در این حوزه مراجعه نمایند. اما وکیلی که افراد به منظور انجام امور حقوقی تشکیل شرکت به آن رجوع می کنند، باید واجد ویژگی هایی باشد که از آن جمله این که نسبت به قوانین و مقررات راجع به شرکت های تجاری و مدنی دارای اطلاعات کامل بوده و قادر باشد این مقررات را به موقع تفسیر و درک نماید.

زیرا در زمینه اصول و مقررات شرکت ها با دایره وسیعی از مقررات مواجه هستیم که هر کدام باید در جایگاه خود اقدام شود. وکیل شرکت ضمن آشنایی با قوانین ضروری شرکت های مدنی و تجاری باید تجربه کافی در مورد مسائل ثبتی و حقوقی شرکت‌ها دارا باشد تا با به کار بردن تجربه خویش، قادر باشد به شرکت موکل خود، به شکل درستی، راهنمایی و خدمات حقوقی و مشاوره ارائه نماید.

انحلال شرکت 

شرکت ممکن است به علل مختلفی منحل شود که در زیر چند علت اصلی آن را شرح می دهیم:

 انحلال قهری

گاهی انحلال شرکت به شکل قهری انجام می‌شود که در واقع به سبب ورشکستگی می باشد و در این حالت نیازی به حکم دادگاه نمی باشد و بدون حکم دادگاه می توان شرکت را منحل نمود.

انحلال تصمیم مجمع عمومی

در این شکل از انحلال، شورا و مدیران یک شرکت جلسه تشکیل می‌دهند و با هم توافق می‌کنند که شرکت را منحل کنند. در این حالت انحلال به شکل اختیاری انجام می‌شود.

انحلال با حکم قضایی

در این شکل از انحلال شرکت، دادگاه حکمی برای انحلال آن صادر می کند. در واقع شرکت به شکل اجباری منحل می شود و یک مهلت ۶ ماهه  از سوی دادگاه به شرکت داده می شود و اگر ایرادات آن طی این مدت رفع نشود، حکم انحلال آن صادر خواهد شد.

اما در کل باید بگوییم که هنگامی که راجع به منحل شدن یک شرکت بحث می‌شود به تصور خیلی از افراد پایان کسب و کار است. اما این گونه نیست. این تصور به خطا در ذهن ایجاد می شود. همه این پایان دادن ها به مفهوم انحلال شرکت نمی باشد. گاهی دلایلی مثل ادغام شرکت با شرکت های دیگر و یا راه اندازی کسب و کار جدید به فعالیت شرکت پایان می‌بخشد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.