وکیل مواد مخدر در شیراز

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(0922-265-24-08)

وکیل مواد مخدر در شیراز
وکیل مواد مخدر در شیراز

وکیل مواد مخدر در شیراز در این باره میگوید: امروزه کسانی که مواد مخدر را مصرف می کنند، نسبت به قبل  رشد زیادی داشتند. به طوری که در بین جوان ها مصرف مواد مخدر افتخار می باشد. آن چه بسیار تاسف انگیز می باشد، این که میزان دسترسی به مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی بسیار افزایش یافته است. ناگفته نماند که موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان راهی برای انتقال مواد مخدر به کشورهای اروپایی و سود زیادی که از تجارت این مواد حاصل می شود در این مسیر بی‌تاثیر نمی‌باشد.

در  این بخش از مقاله سایت وکیل در شیراز جدا از بحث انتقادی می خواهیم، راجع به قوانین مرتبط با مواد مخدر به بحث بنشینیم .این که مواد مخدر و حمل آن و نگهداری آن چه مجازاتی دارد؟ بین حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی و غیرصنعتی چه فرقی است؟

 قانون مبارزه با مواد مخدر

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ انجام شد . اما در این قانون ، مصداق هایی که در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر جرم انگاری شده است، شرح داده شد:

-کشت موادی از جمله خشخاش و کوکا به طور مطلق و شاهدانه با هدف تولید مواد مخدر یا روانگردان صنعتی غیر دارویی.

–  واردات و صادرات و ارسال و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردان صنعتی غیر دارویی.

– حمل و نگه داری و خرید و انتخاب و ترانزیت و توزیع و عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.

–   اداره مکان برای مصرف مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی.

– استفاده از مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی به هر شیوه جز در موردی که قانون استثنا کرده باشد.

–  منجر به فرار متهم شدن یا اختفای او و هم چنین محکومین مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی که بازداشت شدند یا تحت تعقیب می باشند.

– محو کردن یا از بین بردن و  مخفی کردن دلایل و مستندات جرم مجرمان.

– جای دادن مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی یا وسایل استفاده از مواد مخدر به منظور متهم کردن شخص دیگر.

عموما، عرضه و فروش و حمل و نگهداری و ساخت و ترانزیت ، هر شکل از مواد مخدر صنعتی مانند هروئین و کراک و غیر صنعتی مانند تریاک و شیشه و شاهدانه و گراس، جرم می باشد.

وکیل مواد مخدر در شیراز در این باره میگوید: البته قانون میدان را وسیع تر کرده و ساخت و ایجاد وسایلی برای استعمال این مواد یا فروش آن ها، مثل پایپ را برای مصرف شیشه، جرم تلقی کرده است. با توجه به این که قانون، مراتبی را برای مصرف کنندگان مواد مخدر در نظر گرفته است که چنان چه به وسیله کمپ های مجاز تصمیم به ترک اعتیاد بگیرند،  مجازات مواد مخدر در مورد آن ها به طور کلی یا جزئی ساقط خواهد شد. که  در این موضوع، هدف قانون گذار برگشت شخص معتاد به جامعه می باشد.

وکیل کیفری در شیراز در این باره میگوید: در مورد مواد مخدر در دو حوزه می توان به بحث پرداخت : مواد مخدر غیر صنعتی: مانند تریاک، شیره، گراس، بنگ و سوخته. و مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و هروئین و کراک و کوکائین و  مرفین. بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹، با توجه به میزان مواد مخدر یعنی وزن آن ها که حمل یا نگهداری شده است، برای مرتکبین، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

– چنان چه مواد مخدر تا ۵۰ گرم حمل و نگهداری شود، مجازات حبس نخواهد داشت. اما مجرم با درنظر گرفتن نحوه دستگیری و اقرار و اعتراف به حمل و نگهداری، به اندازه سه میلیون ریال، جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این نکته را باید در نظر داشت که میزان جزای نقدی هر سه سال یک دفعه با در نظر گرفتن شاخص بانک مرکزی رشد می کند و مبلغی که در قانون درج شده است، هم اکنون بیش از جزای نقدی پیش‌بینی شده در احکام می باشد.

– نگهداری مواد مخدر به میزان  بیشتر از۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، مجازات حبس نخواهد داشت. اما ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق، برای این جرم در نظر گرفته شده است.

– چنان چه مواد مخدر بیش از ۵۰۰  گرم تا ۵ کیلو گرم حمل و نگهداری شود، سه مجازات خواهد داشت. از جمله ۱۵ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری.

در این مورد وقتی که قاضی به پرونده رسیدگی می کند، نحوه دستگیری و وضعیت متهم و سابقه کیفری و سایر عوامل را می سنجد. بنابراین قاضی قادر است هر سه مجازات را در مورد او اعمال کند. همچنین می‌تواند حداقل مجازات یا حداکثر آن را جاری سازد.

– چنان چه مواد مخدر از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم حمل و نگهداری شود، مجازات آن جزای نقدی از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۰۰ میلیون ریال و ۵۰ تا ۷۴ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس تعزیری خواهد  بود.

قانونگذار در صورتی که این جرم تکرار شود، یعنی چنانچه حمل یا نگهداری بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم ماده مخدر غیر صنعتی دفعه دوم باشد، دستور به مصادره اموال حاصل از حمل و نگهداری مواد مخدر را صادر می کند. و چنان چه دفعه سوم این موضوع تکرار شود، مجازات او اعدام و مصادره اموالی که از این جرم به دست آمده ، خواهد بود.

– اگر مواد مخدر بیشتر از ۲۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم حمل و نگهداری شود، مجازات مرتکب ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال و به اندازه هر کیلوگرم بیشتر از بیست کیلوگرم دو میلیون ریال اضافه می شود.

مثلاً چنانچه شخصی ۵۰ کیلو تریاک حمل کند، مضاف بر شلاق  ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس ازپنج تا 10سال و جریمه نقدی که ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال مجازات دارد ، به خاطر هر یک کیلوگرم ۲۰۰۰۰۰۰ریال به جریمه نقدی او اضافه می شود.که مجموعاً به جریمه نقدی ۶۰ میلیون ریال اضافه می شود. در شرایطی که جرم مندرج در این بند تکرار شود، شخص مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال حاصل از حمل و نگهداری مواد مخدر مجازات می‌شود.

چنان چه مرتکب، بیشتر از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر حمل و نگهداری کند، مضاف بر مجازات شلاق که ۵۰ تا ۷۴ ضربه می باشد و جزای نقدی، با اضافه شدن دو میلیون ریال به اندازه هر یک کیلوگرم، به حبس ابد هم مجازات خواهد شد و اگر تخفیف مجازات یا عفو و تکرار این جرم شامل او شود، به مجازات اعدام و مصادره تمام اموال به دست آمده از جرم حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.

وکیل مواد مخدر در شیراز
وکیل مواد مخدر در شیراز

حمل و نگهداری موادمخدر صنعتی مثل شیشه و هروئین و کراک

وکیل مواد مخدر در شیراز در این باره میگوید: با توجه به وزن ماده مخدر، مجازات آن متفاوت است. اما در نوع ماده مخدر، قانونگذار تفاوتی در مجازات قائل نشده است. به همین سبب همه ی مواد مخدر صنعتی را در یک دسته بندی قرار داده و مجازات حمل و نگهداری آن‌ها را با در نظر گرفتن مقدار و وزن آن مورد بحث قرار داده است.

-اگر ماده مخدر صنعتی تا ۵ سانتی گرم حمل و نگهداری شود، تنها مجازات آن شلاق و جریمه نقدی می باشد و حبسی در مورد آن پیش بینی نشده است. مجازات نقدی پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال بوده و مرتکب به ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق هم محکوم خواهد شد. هر سانتی گرم برابر با یک دهم گرم می باشد که چنان چه گرم را تقسیم بر ۱۰ کنیم ۱ سانتی گرم خواهد بود.

-اگر ماده مخدر صنعتی بیش تر از ۵ سانتی گرم تا یک گرم حمل یا نگهداری شود، مجازات آن از ۲ میلیون ریال تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق خواهد بود. با توجه به این که مواد مخدر صنعتی آثار زیان بار بیشتری نسبت به مواد مخدر غیر صنعتی دارند، ملاک قانونگذار برای تعیین مجازات شدیدتر بوده و حتی مقدار کمتر از یک گرم را هم جرم دانسته است.

-چنانچه مرتکب بیشتر از یک گرم تا ۴ گرم ماده مخدر صنعتی حمل و نگهداری کند، مجازات او حبس خواهد بود.یعنی دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق و ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکومیت مرتکب است.

– اگر مجرم بیش از ۴ گرم تا پانزده گرم ماده مخدر صنعتی حمل و نگهداری کند، مجازات او ۵ تا ۸ سال حبس و شلاق و اندازه ۳۰ تا ۷۴ ضربه و ۲۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی می باشد.

-اگر مجرم بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم ماده مخدر صنعتی حمل یا نگهداری کند، به اندازه ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۴۰ میلیون تا شصت میلیون ریال جزای نقدی مجازات او خواهد بود.

– اگر مرتکب بیش از ۳۰ گرم ماده مخدر صنعتی حمل و نگهداری کند، اعدام می شود و کلیه اموالی که از حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی حاصل شده است، مصادره می گردد.

وکیل مواد مخدر در شیراز
وکیل مواد مخدر در شیراز

بین مواد مخدر صنعتی و غیرصنعتی چه فرقی می باشد؟

با توجه به در نظر گرفتن وزن مواد مخدر که حمل یا نگهداری می شود، مجازات آن ها را تعیین می کنند. اما در مورد ماده مخدر صنعتی با توجه به آن چه که در قانون پیش‌بینی شده است، قانونگذار سخت گیری بیشتری اعمال نموده است.

اما در مورد مواد مخدر غیر صنعتی وزن مواد تا ۱۰۰ کیلو گرم از نظر قانونگذار مجازات حبس ابد دارد. در حالی که در مورد مواد مخدر صنعتی مثل کراک یا هروئین یا شیشه اگر وزن مواد مخدری که مجرم حمل یا نگهداری می کند به ۳۱ گرم برسد، مرتکب او را اعدام خواهد شد. این موضوع به سبب آثار بسیار خانه‌مان برانگیزی است که مواد مخدر صنعتی بر فرد و جامعه دارد.

عفو در جرم مواد مخدر

وکیل مواد مخدر در شیراز در این باره میگوید: چنان چه مرتکب به جرایم مواد مخدر با دستور و فرمان رهبری و یا به مناسبت های مختلف مثل نوروز یا اعیاد مذهبی مانند عید فطر، عید مبعث، عید غدیر و عید قربان عفو شوند این عفو آنها خصوصی خواهد بود.  وبا توجه به خصوصی بودن، اصل مجازات های تکمیلی را همچنان به دوش خواهند کشید.

بر اساس بند ۹مشمولین عفو و رحمت اسلامی در سال ۹۹ ، مجرمین مواد مخدر به این شرح شامل عفو واقع می شوند.

آنچه از محکومیت محکومان باقی مانده است، در مورد محکومانی که موضوع محکومیت آن ها هروئین و روانگردان های صنعتی و مشتقات آنها تا حدود ۵ گرم و در مورد تریاک و مشتقات آن حداکثر تا ۵۰۰ گرم باشد اگر سابقه محکومیت نداشته باشد و یک پنجم محکومیت را تحمل کرده باشد، عفو می شوند.

وکیل مواد مخدر در شیراز
وکیل مواد مخدر در شیراز

جمع بندی در مقاله وکیل مواد مخدر در شیراز

وکیل مواد مخدر در شیراز در این باره میگوید: با توجه به این که امروزه نظام کیفری بیشتر به جوانب تربیتی و بازگشت مجرم به جامعه پرداخته است، مثل سابق  هدف آن ترساندن مجرمین نبوده و مقصود آن سازگاری مجرم و جامعه پذیری آن می باشد.

-در مورد جرایم مواد مخدر در جرایم تعزیری درجه ا تا 8 که حبس  از سه ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی تا ۸۰ میلیون ریال می باشد ،این امکان میسر می باشد که صدور  حکم از شش ماه تا دو سال عقب انداخته شود.

–  در مورد جرایم مواد مخدر که در جه ان ها ۳ تا ۸ می باشد یعنی حبس ۳ تا ۱۵ سال و جزای نقدی تا ۵۵۰ میلیون ریال و شلاق تا ۷۴ ضربه این امکان وجود دارد که همه یا بخشی از مجازات آن تعلیق شود.

اما یک استثنا در این مورد وجود دارد که در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تعلیق مواد مخدر ذکر شده است و آن هم قاچاق و عمده مواد مخدر یا روانگردان و مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان است که شامل تعلیق و تعویق نمی شود.

قانون با دیدگاه کارشناسی تر در ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فقط در شرایطی به قاضی مجوز داده است که مجازات اعدام یا حبس را برای مجرم تجویز کند که مرتکب به حمل و نگهداری موادمخدر خواه صنعتی خواه غیرصنعتی مصداق مفسد فی العرض باشد.

بدین مفهوم که اگر مرتکب به منظور حمل مواد مخدر از سلاح گرم استفاده کند یا سلاح گرم را حمل نماید یا مدیر یک گروه یا دسته ی حمل یا نگهداری مواد مخدر باشد یا پیشینه حمل یا نگهداری مواد مخدربا مجازات اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش تر از ۱۵ سال را داشته باشد، قاضی به اعدام و یا حبس ابد مجرم رای می دهد. در غیر این شرایط افرادی که به اعدام محکوم می شوند را به ۳۰ سال حبس و کسانی که به حبس ابد محکوم شدند به حبس ۱۵ تا ۲۵ سال رخ خواهد داد.

از این بابت قانون گذار سعی نموده با در نظر گرفتن افزایش رو به رشد تجارت مواد مخدراز افزایش آرای اعدام و حبس ، خودداری کند.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.